O nás Řešení Produkty Služby Kontakty
 

Systém třídy MES - VTIS XENIE®

Výrobní a technologický informační systém VTIS XENIE® je ucelený, otevřený víceuživatelský systém, určený pro pořízení a sběr evidenčních, výrobních a technologických dat z řídících systémů a kontrolních zařízení, pro jejich následné zpracování, vyhodnocení a správu a pro řízení, sledování, evidenci a vykazování výroby.

V podnikových informačních strukturách VTIS XENIE® přímo navazuje na podnikové ERP systémy, jejichž funkcionalitu významně rozšiřuje zejména v oblasti související s plánováním a řízením výroby, řízením jakosti, sledováním a řízením nákladů, řízením lidských zdrojů a logistikou.

Přínosem zákaznických implementací VTIS XENIE® je zejména získání a poskytování informací pro optimalizaci řízení výroby z hlediska nákladů a z hlediska zajištění vysoké a rovnoměrné kvality a její kontroly, omezení nežádoucích vlivů lidského činitele, archivace dat pro dokladování kvality a historie výroby a použitých surovin a polotovarů, dokumentace průběhu výroby a činnosti obsluhy, včasná diagnostika odchylek a poruch.

Funkcionalita VTIS XENIE® pokrývá široké spektrum úloh potřebných pro sledování a řízení výrobních procesů, jako jsou například:

 • zadání výrobního příkazu, materiálů a surovin, technologického postupu složeného z receptur a operací ať již automatickým přenosem z podnikového informačního systému ERP, zadáním oprávněnou obsluhou, či kombinací obou způsobů,
 • podpora plánování výroby nebo automatické plánování podle zadaných optimalizačních kriterií,
 • sledování průběhu a kvality jednotlivých výrobních operací na úrovni výrobků, dílčích dávek nebo šarží.
 • evidence materiálů vstupujících do výroby, sledování jejich toku a přeměn,
 • evidence vyrobených polotovarů a finálních výrobků,
 • poskytování informací o průběhu a aktuálním stavu plnění zakázek,
 • sledování okamžitého stavu výrobních zařízení a vyhodnocování jejich výkonů za zvolenou časovou jednotku,
 • vytváření průvodní a expediční dokumentace,
 • odvádění hotové výroby automatickým přenosem do ERP systému,
 • archivace zvolených výrobních a technologických dat, včetně identifikace času, místa a jejich zdroje,
 • sestavování přehledů dokladujících průběh a kvalitu výroby konkrétního výrobku či dávky v podobě umožňující snadné zpětné dohledání zúčastněných pracovníků a použitých surovin a polotovarů,
 • tvorbu dílčích a souhrnných výkazů o výkonech, spotřebách a ukazatelích jako jsou např. množství výroby, shodné výroby včetně kvalitativních parametrů, množství odpadů a neshodné výroby, vytíženost a prostoje zařízení, spotřeby materiálů a surovin, energií či práce, to vše v členění podle zařízení, zakázek, výrobků, směn, pracovníků …,

Otevřenost a modulární koncepce systému VTIS XENIE® umožňují mimo jiné:

 • vytvářet zákaznické implementace různého rozsahu, od relativně jednoduchých až po velmi rozsáhlé,
 • budovat zákaznické aplikace postupně v souladu s potřebami a rozvojem každého zákazníka.

VTIS XENIE® byl navržen a je stále rozvíjen na základě potřeb zákazníků. Výsledkem je praxí ověřená funkcionalita respektující potřeby dílčích výrobních jednotek i komplexních výrobních celků z různých průmyslových oborů. Díky vysokému stupni parametrizace a rozsáhlých možností konfigurace lze kromě běžné funkcionality uspokojit i specifické potřeby uživatele a zohlednit jeho zvyklosti.

VTIS XENIE
XENIE/energetika
TIS XENIE